2014

2015

2016

Συνολικές Πωλήσεις (μαζί με αντιπροσωπεία)

128.906

124.551

132.471

Πωλήσεις

100.558

96.503

104.154

Μεταβολή (%)  -4,0%  7,9%
Κόστος Πωληθέντων

-92.898

-88.441

-91.841

Μικτό Κέρδος

7.660

8.062

12.313

Μεταβολή (%) 5,2% 52,7%
Λοιπά Έσοδα

4.019

3.804

4.239

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-8.852

-8.113

-8.461

Έξοδα διοίκησης

-3.709

-3.603

-3.889

Λοιπά έξοδα

-758

-183

-1.361

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-1.640

-33

2.840

Μεταβολή (%) -98,0%  n/a

Χρηματοοικονομικά κόστος-(καθαρό)

-6.451

-6.290

-5..973

Άλλα επενδυτικά αποτελέσματα

-1.973

514

-1.237

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

0

Κέρδη/ (Ζημίες) από αναπροσαρμογή παγίων σε τρέχουσες αξίες

-1.872

 512

0

Κέρδη προ φόρων

-10.064

-5.809

-4.370

Μεταβολή (%)          -42.3%  -24,8%
Φόρος εισοδήματος

-1.134

-1.172

39

Κέρδη μετά από φόρους

-11.198

-6.981

-4.331

Κατανεμόμενα σε:      
Μετόχους της μητρικής

-11.155

-6.930

-4.331

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-43

-51

0

 

-11.198

-6.981

-4.331

 Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή):

 -1,12

 -0,69

-0,43