Βασικός σκοπός του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διαπίστωση σχετικά με τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας καθώς και τη διαφύλαξη και αποδοτική χρησιμοποίηση των παραγωγικών της πόρων και η εκ των υστέρων ενημέρωση της Διοίκησης.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες και τα προγράμματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού προσδιορίζονται με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους, την εκτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας που επιβάλλονται είτε από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε από το περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διαπιστώνει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων, στην επίτευξη των καθορισμένων σκοπών της Εταιρείας.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη Δ.Σ.: δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κι ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας μας.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνει, εγγράφως σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά 3 μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τα σημαντικότερα πορίσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο που διενήργησε.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, έγγραφα και στοιχεία, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρείας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού του έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, υποστηρίζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης του εσωτερικού ελεγκτή, έχει προβεί σε ενημέρωση των επιμέρους Διευθύνσεων και του προσωπικού της εταιρείας ώστε να παρέχουν στα άτομα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.

Τέλος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρείας, καθορίζει το πλήθος και την καταληκτική ημερομηνία των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, η επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

E-mail: internal_audit@sidma.gr