Συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης» και με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργήθηκε Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Ως φυσικό επακόλουθο του τμήματος αυτού ήταν η ίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελείται από 3 μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Συγκεκριμένα απαρτίζεται από 1 μη-εκτελεστικό μέλος κι δύο ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά, δηλ.τον κο Γεώργιο Κατσαρό (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος), τον κο Μίνo Μωυσή (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος) και τον κο Ναχμία Χαϊμ (Μη - Εκτελεστικό Μέλος).

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η Επιτροπή συνεδριάζει έως τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η έκτακτη σύγκλησή της κατόπιν σχετικού αιτήματος του Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου. Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρονται στο Δ.Σ. της Εταιρείας μέσω τακτικών εκθέσεων ή έκτακτων αναφορών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής και υποβάλει σε αυτό μία ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ παρίσταται στην τακτική Γ.Σ. και απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν στο έργο της Επιτροπής.

Με βάση τις διατάξεις του άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 η Επιτροπή Ελέγχου έχει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) την ενημέρωση του Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου,
(β) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
(γ) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας,
(δ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
(ε) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο,
(στ) τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών και την πρόταση αυτών στο Δ.Σ. για διορισμό τους.