2015

2016

2017

Συνολικές Πωλήσεις (μαζί με αντιπροσωπεία)

124.551

132.471

155.413

Πωλήσεις

96.503

104.154

123.513

Μεταβολή (%) 7,9%  18,6%
Κόστος Πωληθέντων

-88.411

-91.481

-111.811

Μικτό Κέρδος

8.062

12.313

11.701

Μεταβολή (%) 52,7% -5,0%
Λοιπά Έσοδα

3.804

4.239

5.088

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-8113

-8.461

-9.133

Έξοδα διοίκησης

-3.603

-3.889

-3.795

Λοιπά έξοδα

-183

-1.361

-157

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-33

2.840

3.705

Μεταβολή (%) n/a 30,4%

Χρηματοοικονομικά κόστος-(καθαρό)

-6.290

-5.973

-6.336

Άλλα επενδυτικά αποτελέσματα

514

--1.237

-8

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

0

Κέρδη/ (Ζημίες) από αναπροσαρμογή παγίων σε τρέχουσες αξίες

512

0

0

Κέρδη προ φόρων

-5.809

-4.370

-2.640

Μεταβολή (%)          -24,8%  -39,6%
Φόρος εισοδήματος

-1.172

39

172

Κέρδη μετά από φόρους

-6.981

-4.331

-2.469

Κατανεμόμενα σε:      
Μετόχους της μητρικής

-6.930

-4.331

-2.469

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-51

0

0

 

-6.981

-4.331

-2.469

 Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή):

 -0,69

 -0,43

-0,24