2016

2017

2018

Συνολικές Πωλήσεις (μαζί με αντιπροσωπεία)

132.471

155.413

171.314

Πωλήσεις

104.154

123.153

136.688

Μεταβολή (%) 18,6%  10,7%
Κόστος Πωληθέντων

-91.481

-111.811

-126.360

Μικτό Κέρδος

12.313

11.701

10.328

Μεταβολή (%) -5,0% -11,7%
Λοιπά Έσοδα

4.239

5.088

5.387

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-8.461

-9.133

-9.535

Έξοδα διοίκησης

-3.889

-3.795

-3.839

Λοιπά έξοδα

-1.361

-157

-187

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

2.840

3.705

2.154

Μεταβολή (%) 30,4% -41,9%

Χρηματοοικονομικά κόστος-(καθαρό)

-5.973

-6.336

-6.020

Άλλα επενδυτικά αποτελέσματα

-1.237

-8

0

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

0

Κέρδη/ (Ζημίες) από αναπροσαρμογή παγίων σε τρέχουσες αξίες

0

0

0

Κέρδη προ φόρων

-4.370

-2.640

-3.865

Μεταβολή (%)          -39,6%  46,4%
Φόρος εισοδήματος

39

172

214

Κέρδη μετά από φόρους

-4.331

-2.469

-3.651

Κατανεμόμενα σε:      
Μετόχους της μητρικής

-4.331

-2.469

-3.651

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-51

0

0

 

-4.331

-2.469

-3.651

 Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή):

 -0,43

 -0,24

-0,36