2016 2017 2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια 55.782 53.378 51.504
¶υλα περιουσιακά στοιχεία 543 533 524
Επενδύσεις σε συγγενείς 0 0 0
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 117 108 108
  56.442 54.020 52.136
Μεταβολή (%) -4,3%              -3,5%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα 15.448 19.079 19.027
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 37.204 45.975 47.871
Λοιπές απαιτήσεις 2.165 3.805 2.919
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.341 8.310 9.249
Κατεχόμενα προς πώληση πάγια στοιχεία 0 0 0
  62.158 77.169 79.065
Μεταβολή (%) 24,1%           2,5%
Σύνολο ενεργητικού 118.601 131.189 131.201
Μεταβολή (%) 10,6%      0,0%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετόχων της μητρικής:      
Μετοχικό κεφάλαιο 13.752 13.752 13.752
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 9.875 9.875 9.875
Αποθεματικά 21.525 21.564 21.575

Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες

0 0 0

Χρεωστική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικής

0 0 0
Κέρδη (ζημιές) εις νέον -62.901 -65.376 -69.235
  -17.749 -20.185 -24.032
Δικαιώματα μειοψηφίας: 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -17.749 -20.185 -24.032
Μεταβολή (%) 13,7%    19,1%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια και υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 0 7.064 3.942
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 235 193 151
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 3.242 3.096 2.888
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 695 718 719
 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18 0 0
  4.190 11.072 7.700
Μεταβολή (%) n/a  n/a
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια τραπεζών και υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 48.793 46.032 46.632
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 57.419 56.300 59.631
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22.841 34.562 38.249
Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.858 3.407 3.021
Τρεχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 249 0 0
  132.160 140.302 147.533
Μεταβολή (%) 6,2%              5,2%
Σύνολο υποχρεώσεων 136.350 151.373 155.233
Μεταβολή (%) 11,0%            2,5%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 118.601 131.189 131.201
Μεταβολή (%) 10,6%              0%