2016 2017 2018
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-4.370

-2.640

-3.865

Αποσβέσεις

2.083

2.114

2.094

Προβλέψεις

1.375

180

99

Συναλλαγματικές διαφορές

28

-398

-13

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

1.186

-302

-364

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα

-43

181

52

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

6.032

6.192

6.034

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

1.381

-3.631

53

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

-5.378

-10.277

-971

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

306

12.241

3.572

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-5.665

-5.974

-6.098

Καταβεβλημένοι φόροι

0

-249

0

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

 0

0

0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-3.065

-2.564

593

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0

0

0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

-359

-285

-258

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

401

396

0

Τόκοι εισπραχθέντες

11

7

12

Μερίσματα εισπραχθέντα

0

0

0

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

53

118

-246

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

0

3.415

956

Εξοφλήσεις δανείων

-1.922

0

-364

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

0

0

0

Μερίσματα πληρωθέντα

0

0

0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

0

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις

0

0

0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-1.922

3.415

592

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου/ χρήσης (α)+(β)+(γ)

-4.933

969

939

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου/χρήσης

12.274

7.341

8.310

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου/χρήσης

7.341

8.310

9.249