ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ        
    2016 2017

2018

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ        
Γενική ρευστότητα Φορές 0,47 0,55

0,54

Ειδική ρευστότητα Φορές 0,35 0,41

0,41

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ        
Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Μέρες 62 63

56

Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων Μέρες 83 87

82

Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων Μέρες 92 114

112

Διαφορά Μέρες 9 27

29

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ        
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων Φορές 0,82 0,92

0,71

Ξένα προς Ίδια κεφάλαια Φορές -7,68 -7,50

-6,46

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός % 0% 5,38%

3%

Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός % 89,55% 78%

80,99%

Ταχ. Κυκλοφορίας Ενεργητικού Φορές 1,14 1,06

0,96

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ        
Περιθώριο Μικτού Κέρδους % 11,82% 9,47%

7,56%

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους % 4,73% 4,71%

3,11%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Μετά Φόρων) % -4,16% -2,00%

-2,67%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων % n/a n/a

n/a

Αποδοτικότητα Ενεργητικού % -3,65% -1,88%

-2,78%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ        
Κέρδη ανά μετοχή πρό φόρων ευρώ -0,43 -0,26

-0,38

Κέρδη ανά μετοχή μετά φόρων ευρώ -0.43 -0,24

-0,36

Ονομαστική Αξία ανά μετοχή ευρώ 1,35 1,35

1,35

Λογιστική Αξία ανά μετοχή ευρώ -1,74 -1,98

-2,36

Κεφαλαιοποίηση προς Λογιστική Αξία Φορές -0,17 -0,15

-0,15

P/E (Μετά φόρων και δικαιωμάτων) Φορές n/a

n/a

n/a

Μέρισμα ανά μετοχή ευρώ 0,00 0,00

0,00

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών   10.186.667

10.186.667

10.186.667

Μέση τιμή ανά μετοχή   0,30 0,30

0,35