Επενδυτικές σχέσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Οργανόγραμμα Διοικητικό Συμβούλιο Διοικητικά Στελέχη Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών ΔΣ Πολιτική Αποδοχών Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Μελών Δ.Σ.Εσωτερικός Έλεγχος Κανονιστική Συμμόρφωση Διαχείριση Κινδύνων Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Νομιμοποιητικά Εσωτερικός Κανονισμός ΛειτουργίαςΕλληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται μια εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία.

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) ,  επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της, τα Στελέχη, τους Υπαλλήλους, τους Συνεργάτες, τους Εργολάβους και τους Προμηθευτές  και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των συμμετόχων, η  ΣΙΔΜΑ  Μεταλλουργική  εφαρμόζει τον νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις δραστηριότητές της και όσα ειδικότερα ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο πρόγραμμα αλλά από μία συνεχή προσπάθεια ενσωμάτωσης στις εκάστοτε προτεινόμενες παραμέτρους σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η  Εταιρία μας  έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές και πρακτικές:

 • Διαχωρισμός των καθηκόντων του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

 • Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίαςκατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, με σκοπό την προώθηση των προτύπων που επιβάλλει η σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιριών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο.

 

 • Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας, σύμφωνα με τον οποίο οι Εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν εμπιστευτικά πιθανές παραβιάσεις κάποιας πολιτικής ή να ζητήσουν συμβουλές.

Η εταιρία εφαρμόζει  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και από ελεγκτικές διαδικασίες, που καλύπτουν, σε συνεχή βάση το σύνολο των δραστηριοτήτων της  εταιρίας με σκοπό την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας  περιλαμβάνει:

 • επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα εσωτερικού ελέγχου,
 • επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας εξασφαλίζει: 

 • τη συνεπή εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων,
 • την αναγνώριση και τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αναλαμβάνονται,
 • την πληρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας  και για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων,
 • τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με τους εσωτερικούς κανονισμούς, Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας και με τον Κώδικα Δεοντολογίας, - την πρόληψη και την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της εταιρίας, των Μετόχων και των συναλλασσομένων με αυτήν,
 • την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής για την υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και για την ασφαλή διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση των κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών

Παναγιώτης Μπήτρος - Πρόεδρος Δ.Σ.

Διοικεί από το 1960 την οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων, την οποία εξέλιξε στον Όμιλο επιχειρήσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΕΤΒΑ. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα ανέπτυξε αξιόλογη δράση στο χώρο του εργοδοτικού συνδικαλισμού, χρηματίζοντας επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος. Σήμερα κατέχει τις θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και του Προέδρου του Συνδέσμου Εισαγωγέων/  Εξαγωγέων Προϊόντων Χάλυβος. Είναι Μη εκτελεστικός Πρόεδρος στο  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Δεκέμβριο 2020.

Victor Pisante -Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά και τις Διεθνείς σχέσεις  από το Πανεπιστήμιο Brown και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στα Χρηματοοικονομικά από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bluehouse Capital, μιας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων ανάπτυξης ακινήτων, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη ΝΑ Ευρώπη. Πριν την ίδρυση της Bluehouse Capital, είχε ιδρύσει και διατελέσει διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου Επενδυτικής Τραπεζικής Telesis, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, η οποία συγχωνεύθηκε με την EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. το 2002.
Μετά τη συγχώνευση διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Telesis Finance A.E. και Γενικός Διευθυντής της EFG Eurobank Ergasias A.E., ενώ παράλληλα ήταν εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της EFG έως το 2004. Πριν την ίδρυση της Telesis, εργάστηκε στο τμήμα Συγχωνεύσεων κι Εξαγορών, και στο τμήμα Corporate Finance της Bear Stearns στην Νέα Υόρκη. Είναι μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Δεκέμβριο 2020.

Αντώνης Καραδελόγλου - Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σε διάφορες εταιρίες του Ομίλου BIOXAΛΚΟ. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2010 αναλαμβάνοντας τη  θέση του Εμπορικού Διευθυντή Ομίλου. Τον Ιανουάριο 2013 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και από τον Μάιο 2020 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.  Είναι εκτελεστικό μέλος  στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας  από τον Μάιο 2017.

Νικόλαος Μαρίου - Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιοχημική Μηχανική από το University College του Λονδίνου και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ διετέλεσε Area Sales Manager στη ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ., Category Marketing Manager στην COLGATE PALMOLIVE HELLAS, Διευθυντής Marketing & Εξαγωγών στην Π.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην APIVITA ΑΕ. Ο κ. Μαρίου διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2004 έως το 2007 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή.  Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Ιούνιο 2009.

Σταύρος Γατόπουλος - Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Σύμβουλος του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής και του Γ.Γ. Νέας Γενιάς καθώς και Διευθυντής της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος. Από το 1992 κατέχει ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Είναι Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Δεκέμβριο 2020.

Μιχαήλ Σαμωνάς - Μέλος Δ.Σ. ( Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey. Κατέχει επίσης πτυχίο στη Φυσική από το ΑΠΘ και MBA από το Πανεπιστήμιο της La  Verne  California. Τέλος, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Chartered Institute of Marketing (CIM). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting, Wiley Finance Series.

 Παράλληλα με την εργασία του, διδάσκει εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας – Deree καθώς και στο μεταπτυχιακό – Mastering Credit Risk – του Πανεπιστήμιου Πειραιώς με την IBHS. Είναι ορκωτός λογιστής (FCCA) και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Κινδύνου (μέλος της FERMA). Εργάζεται στην εταιρία από το 2004 κατέχοντας τη θέση του Group CFO , Είναι εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2020.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc) στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ) και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς και σπουδές στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ στο INSEAD της Γαλλίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ από το 2014 και σήμερα κατέχει τη θέση του Commercial Manager.  Διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2018 έως και τον Δεκέμβριο 2020.

Ευσταθία Σαλακά- Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου, LL.M, από το University of Southampton, της Μεγάλης Βρετανίας. Από το έτος 1993 έχει διατελέσει στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ ΑΕ και από το έτος 2005 επικεφαλής του Τομέα Διαγωνισμών και Συμβάσεων καθώς και ειδικό στέλεχος (expert) επί θεμάτων βιομηχανικών πελατών. Έχει χειρισθεί πολυάριθμες υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, ενώπιον διαιτητικών  δικαστηρίων (ICC, ΡΑΕ, ΚΠολΔικ), της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου, στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, του δικαίου της ενέργειας και του χρηματοοικονομικού δικαίου. Στα πλαίσια της ενασχόλησής της έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ  σε θέματα στρατηγικής σημασίας.

Βασιλεία Μανώλη - Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος (B.Sc). Accounting and Finance από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) in Financial Services από το Alba Graduate Business School. Έχει προϋπηρεσία 27 ετών στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – στο Τμήμα Στρατηγικής / Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της  ING Hellas από το 1998 μέχρι και το 2005. Από το 2005 έως και σήμερα ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

Γεράσιμος Βαρδαραμάτος - Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.). Άσκησε το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το 2012 έως το 2018 στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.. Από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται σε πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία ως υπεύθυνος σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 Αντώνης Καραδελόγλου - Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)

Χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών. Πριν ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σε διάφορες εταιρίες του Ομίλου BIOXAΛΚΟ. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2010 αναλαμβάνοντας τη  θέση του Εμπορικού Διευθυντή Ομίλου. Τον Ιανουάριο 2013 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και από τον Μάιο 2020 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.  Είναι εκτελεστικό μέλος  στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας  από τον Μάιο 2017.

Μιχαήλ Σαμωνάς - Οικονομικός Διευθυντής

Πτυχιούχος εφαρμοσμένης Λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brooks και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) και Διδακτορικού (Ph.D) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey. Κατέχει επίσης πτυχίο στη Φυσική από το ΑΠΘ και MBA από το Πανεπιστήμιο της La  Verne  California. Τέλος, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Chartered Institute of Marketing (CIM). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Financial Forecasting, Analysis and Modelling: A Framework for Long-Term Forecasting, Wiley Finance Series.

 Παράλληλα με την εργασία του, διδάσκει εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας – Deree καθώς και στο μεταπτυχιακό – Mastering Credit Risk – του Πανεπιστήμιου Πειραιώς με την IBHS. Είναι ορκωτός λογιστής (FCCA) και μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Κινδύνου (μέλος της FERMA). Εργάζεται στην εταιρία από το 2004 κατέχοντας τη θέση του Group CFO , Είναι εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τον Μάιο 2020.

Ηλίας Ναάρ - Διευθυντής Προμηθειών

Πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων Masters και Ph.D. (διδακτορικό) σε Θεωρητική Πυρηνική Φυσική από το University of Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο). Εργάζεται στη Εταιρεία από το 1995.

Δημήτριος Καραμπέτσος  - Εμπορικός Διευθυντής

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (από Ε.Ε.Δ.Ε.). Έχει προϋπηρεσία στην ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ από το 2001. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2007.

Πάρις Παπαγεωργίου - Διευθυντής Λογιστηρίου

Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1993.

Χρήστος Μαγκλάρας -  Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει διατελέσει διευθυντής παραγωγής και διευθυντής πωλήσεων σε εταιρίες χαλυβουργικών προϊόντων και διευθυντής παραγωγικών συγκροτημάτων εταιριών με διεθνή παρουσία. Έχει επαγγελματική εμπειρία πέραν των 30 ετών. Εργάζεται στην εταιρία από το 2016.

Αλέξης Καπιτσαλάς - Διευθυντής Πληροφορικής

Πτυχιούχος (Β.Α.) του τμήματος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Stirling και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters (M.sc) in Computing Science από το Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2003.

Γιάννης Βεϊόπουλος  - Διευθυντής Πωλήσεων

Πτυχιούχος Οικονομικού τμήματος του Α.Π.Θ.  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Μ.Β.Α) από ο Nottingham trent University. Στην εταιρία εργάζεται από το 2001 κι έχει εμπειρία πάνω από 30 συναπτά έτη.

Μάρθα Τσιλφίδου - Διευθύντρια Πωλήσεων

Πτυχιούχος Τμήματος Βιομηχανικής Ψυχολογίας του ΚΕΣΕΨ, με σημαντική εμπειρία στον τομέα πωλήσεων. Διετέλεσε Διευθύντρια Πωλήσεων στην εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ από τον Ιούνιο του 2008 και τα προηγούμενα χρόνια κατείχε τη θέση της Προϊσταμένης Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας στην ίδια εταιρία. Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρίας τον Σεπτέμβριο 2020.

Ματίνα Τσίλη - Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων

Επί 20ετία διετέλεσε Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και της CHIPITA INTERNATIONAL S.A., ενώ θήτευσε σε στελεχιακές θέσεις του τομέα της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων και των Εργασιακών Σχέσεων πολυεθνικών εταιρειών (CARREFOUR, MAKRO). Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ως εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., και συμμετείχε σε επιτροπές του Συνδέσμου, όπως η επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1264/82 και η ομάδα εργασίας για τα Εργασιακά θέματα. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Γιώργος Κατσίφας - Eσωτερικός Ελεγκτής

Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2014.

Η σημερινή Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από  3 μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

Γεράσιμος Βαρδαραμάτος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου & Μέλος ΔΣ (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό) (σύντομο βιογραφικό βλ. στη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου)

Παναγιώτης Κωνσταντίνου – Μέλος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό)(σύντομο βιογραφικό βλ. στη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου)

Βασιλεία Μανώλη Μέλος ΔΣ (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό) (σύντομο βιογραφικό βλ. στη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου)

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται το έργο της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στο να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων που κατά κύριο λόγο, αφορούν:

 • Την επάρκεια των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων.
 • Την επίβλεψη και αξιολόγηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και την εγκυρότητα αυτών.
 • Την επιλογή και αξιολόγηση της απόδοσης και την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων,
 • της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
 • των ελεγκτικών μηχανισμών,
 • των συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων,
 • την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
 •  την αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • και την υποβολή αναφορών για τα θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Για την εκτέλεση του έργου της η Επιτροπή Ελέγχου, έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τις διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

Παρατίθεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του ΔΣ, είναι ενιαία επιτροπή και είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ και για τη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ  τηρουμένων των άρθρων 109 έως 112 του Ν.4548/2018, σχετικά με την πολιτική αποδοχών  των μελών του Δ.Σ, και των βασικών  διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού ελέγχου. Τα μέλη της επιτροπής, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η Επιτροπή  είναι αρμόδια για την διαμόρφωση, έλεγχο εφαρμογής και τη περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζόμενων καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε, στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της εταιρίας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης  συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης.

Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη  περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με τη επιθυμητό προφίλ του. Επίσης αξιολογεί την  υφιστάμενη ισορροπίας προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, και με βάση αυτή την αξιολόγηση, γίνεται σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων. Την ίδια αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή κατ’ αναλογία και για τα βασικά ανώτατα στελέχη.

Επίσης η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του ΔΣ εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών

Η σύνθεση, η δομή, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ της Εταιρείας αναλύονται διεξοδικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών του ΔΣ, που έχει καταρτιστεί και είναι αναρτημένος στον  διαδικτυακό τόπο της  εταιρίας.

Παρατίθεται ο  Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής.  

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική  επαγγελματική εμπειρία.

Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη του ελέγχου της εφαρμογής των διαδικασιών και πολιτικών που προάγουν την χρηστή και σύννομη διοίκηση σε όλες τις Εταιρείες και μονάδες του Ομίλου, περιλαμβανομένης της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων, της προστασίας των πόρων των Εταιρειών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ από κακοδιαχείριση και έκνομες ενέργειες και την κατάλληλη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εκτιμά την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της Διοίκησης από τα διάφορα τμήματα και γενικότερα αξιολογεί την συνολική αποτελεσματικότητα και απόδοση των διαδικασιών και λειτουργιών των Εταιρειών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ και ενημερώνει περιοδικά τη Διοίκηση (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου, Γενικό Διευθυντή ή/και Διευθύνοντα Σύμβουλο) για τα ανωτέρω και προτείνει βελτιώσεις, αλλαγές και προσθήκες σε διαδικασίες και πολιτικές, όπου χρειάζεται και παρακολουθεί την εφαρμογή των προτάσεών της.

 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Παρατίθεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου

Κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης είναι η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού.

Κατά τη θέσπιση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, αξιολογούνται η πολυπλοκότητα και η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της προώθησης των νέων προϊόντων και των επιχειρηματικών πρακτικών.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, τους πόρους και την εμπειρία ώστε να ασκεί αποτελεσματικά και με ευθιξία τα καθήκοντά του. Έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα της επιχείρησης που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης δε θα πρέπει να εμπλέκονται στην εκτέλεση καθηκόντων και υπηρεσιών που από τη φύση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, είναι εξουσιοδοτημένοι να εποπτεύουν.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και το έργο του εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.  Δύναται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος που να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική  επαγγελματική εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά μπορεί η υπηρεσία αυτή να ανατεθεί σε τρίτους.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, έχει ως αποστολή του, την υλοποίηση της πολιτικής που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη συμμόρφωση της, προς το εκάστοτε, ισχύον, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Διαχείριση Κινδύνων,  είναι μία συνεχής και αναπτυσσόμενη διεργασία, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Η Διαχείριση Κινδύνων ασκείται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων και έχει ως βασικό σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με τη Διαχείριση Κινδύνων, υιοθετώντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση, εντοπισμού, καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται στον Διευθύνοντα  Σύμβουλο της εταιρείας και το έργο του εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.  Δύναται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος που να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική  επαγγελματική εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά μπορεί η υπηρεσία αυτή να ανατεθεί σε τρίτους .

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μία εταιρεία και οι λειτουργίες της μπορεί να είναι αποτέλεσμα παραγόντων αμφότερα εξωτερικών και εσωτερικών της Εταιρείας.

Με την έννοια του όρου Κίνδυνος εννοούμε ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εταιρική ζημία, συμπεριλαμβανομένων και των χαμένων ευκαιριών, από ενέργειες που δεν έγιναν. Η έννοια του κινδύνου συμπεριλαμβάνει τόσο τους εσωτερικούς, όσο και τους εξωτερικούς προς την επιχείρηση κινδύνους, δηλαδή τόσο αυτούς που δύναται να προβλεφθούν και να διαχειριστούν κατάλληλα από την επιχείρηση (εσωτερικοί κίνδυνοι), όσο και αυτούς που δεν μπορούν να ελεγχθούν απόλυτα από αυτή (εξωτερικοί κίνδυνοι).

Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι ταξινομούνται ανάλογα με το πόσο σημαντικό αντίκτυπο (impact) μπορεί να έχουν για την Εταιρεία, εφόσον συμβούν και αφετέρου το πόσο μεγάλη πιθανότητα (likelihood) υπάρχει για να συμβούν και απεικονίζονται σε ένα σχετικό διάγραμμα (heat map).

Η αντιμετώπιση των κινδύνων παρακολουθείται μέσα από καταγεγραμμένο  Πλάνο Ενεργειών Διαχείρισης Κινδύνων, η υλοποίηση των οποίων ελέγχεται σε περιοδική βάση και η πρόοδος υλοποίησης παρακολουθείται βάσει τεκμηρίωσης των ενεργειών που υλοποιούνται από τον κάθε αρμόδιο.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται κάθε τύπο κινδύνου που ενσωματώνονται στις δραστηριότητές της, σε συμμόρφωση με το ισχύον  Νομοθετικό Πλαίσιο και εντάσσονται σε κατηγορίες κινδύνων όπως αυτές αναλύονται στην Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να ορίσει αποδεκτό επίπεδο ανάληψης κινδύνου, στο οποίο αναλαμβάνει τον κίνδυνο και δεν προχωρά σε ενέργειες διαχείρισης του.  Ο ορισμός αποδεκτού επιπέδου καθορίζεται συνήθως στο επίπεδο όπου το κόστος ενεργειών διαχείρισης είναι μεγαλύτερο από το ενδεχόμενο όφελος που θα έχει η διαχείριση του κινδύνου, ή η εκτιμώμενη ζημιά.

  

Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής

 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

                                                          

ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Βασικές αρχές της εταιρείας αποτελούν, από την ίδρυση του Ομίλου το 1931, η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακρόχρονων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2021 ΣΙΔΜΑ Α.Ε. All Rights Reserved. Designed By Msensis