Επενδυτικές σχέσεις

Κατάσταση αποτελεσμάτων Ισολογισμός Κατάσταση ταμειακών ροών Βασικοί αριθμοδείκτες

 

2017

2018

2019

Συνολικές Πωλήσεις (μαζί με αντιπροσωπεία)

155.413

171.314

166.806

Πωλήσεις

123.513

136.688

133.721

Μεταβολή (%) 10,7%  -2,2%
Κόστος Πωληθέντων

-111.811

-126.360

-122.665

Μικτό Κέρδος

11.701

10.328

11.057

Μεταβολή (%) -11,7% 7,1%
Λοιπά Έσοδα

5.088

5.387

5.450

Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων

-9.133

-9.535

-9.725

Έξοδα διοίκησης

-3.795

-3.839

-3.981

Λοιπά έξοδα

-157

-187

-481

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

3.705

2.154

2.320

Μεταβολή (%) -41,9% 7,7%

Χρηματοοικονομικά κόστος-(καθαρό)

-6.336

-6.020

-4.263

Άλλα επενδυτικά αποτελέσματα

-8

0

-24

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

0

Κέρδη/ (Ζημίες) από αναπροσαρμογή παγίων σε τρέχουσες αξίες

0

0

0

Κέρδη προ φόρων

-2.640

-3.865

-1.919

Μεταβολή (%)          46,4%  -50,3%
Φόρος εισοδήματος

172

214

92

Κέρδη μετά από φόρους

-2.469

-3.651

-2.011

 
Κατανεμόμενα σε:      
Μετόχους της μητρικής

-2.469

-3.651

-2.011

Δικαιώματα Μειοψηφίας

-51

0

0

 

-2.469

-3.651

-2.011

 Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή):

 -0,24

 -0,36

-0,20

  2017 2018 2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια 53.378 51.504 50.403
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 533 524 488
Επενδύσεις σε συγγενείς 0 0 0
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 108 108 82
  54.020 52.136 50.973
Μεταβολή (%) -3,5%              -2,2%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα 19.079 19.027 23.429
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 45975 47.871 42.657
Λοιπές απαιτήσεις 3.805 2.919 3.477
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.310 9.249 6.239
Κατεχόμενα προς πώληση πάγια στοιχεία 0 0 0
  77.169 79.065 75.802
Μεταβολή (%) 2,5%           -4,1%
Σύνολο ενεργητικού 131.189 131.201 126.775
Μεταβολή (%) 0,0%      -3,4%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετόχων της μητρικής:      
Μετοχικό κεφάλαιο 13.752 13.752 13.752
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 9.875 9.875 9.875
Αποθεματικά 21.564 21.575 21.729

Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες

0 0 0

Χρεωστική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικής

0 0 0
Κέρδη (ζημιές) εις νέον -65.376 -69.235 -71.262
  -20.185 -24.032 -25.906
Δικαιώματα μειοψηφίας: 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -20.185 -24.032 -25.906
Μεταβολή (%) 19,1%     7,8%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια και υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 7064 3.942 9.348
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 193 151 110
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 3.096 2.088 2.979
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 718 719 791
 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 0
  11.072 7.700 13.227
Μεταβολή (%) n/a  n/a
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Δάνεια τραπεζών και υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 46.032 46.632 41.058
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 56.300 59.631 54.463
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34.562 38.249 40.903
Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.407 3.021 3.031
Τρεχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0 0
  140.302 147.533 139.455
Μεταβολή (%) 5,2%              -5,5%
Σύνολο υποχρεώσεων 151.373 155.233 152.681
Μεταβολή (%) 2,5%            -1,6%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 131.189 131.201 126.775
Μεταβολή (%) 0%              -3,4%
  2017 2018 2019
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-2.640

-3.865

-1.919

Αποσβέσεις

2.114

2.094

2.242

Προβλέψεις

180

99

137
Συναλλαγματικές διαφορές

-398

-13

-214

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-302

-364

-41

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα

181

52

-871

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

6.192

6.034

5.124

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

-3.631

53

-4.403

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

-10.277

-971

4.589

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

12.241

3.572

2.847

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-5.974

-6.098

-5.184

Καταβεβλημένοι φόροι

-249

0

0

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

 0

0

0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-2.564

593

2.308

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

0

0

0

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

-285

-258

-659

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

396

0

64
Τόκοι εισπραχθέντες

7

12

9
9
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ        
    2016 2017

2018

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ        
Γενική ρευστότητα Φορές 0,47 0,55

0,54

Ειδική ρευστότητα Φορές 0,35 0,41

0,41

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ        
Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Μέρες 62 63

56

Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων Μέρες 83 87

82

Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων Μέρες 92 114

112

Διαφορά Μέρες 9 27

29

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ        
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων Φορές 0,82 0,92

0,71

Ξένα προς Ίδια κεφάλαια Φορές -7,68 -7,50

-6,46

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός % 0% 5,38%

3%

Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός % 89,55% 78%

80,99%

Ταχ. Κυκλοφορίας Ενεργητικού Φορές 1,14 1,06

0,96

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ        
Περιθώριο Μικτού Κέρδους % 11,82% 9,47%

7,56%

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους % 4,73% 4,71%

3,11%

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Μετά Φόρων) % -4,16% -2,00%

-2,67%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων % n/a n/a

n/a

Αποδοτικότητα Ενεργητικού % -3,65% -1,88%

-2,78%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ        
Κέρδη ανά μετοχή πρό φόρων ευρώ -0,43 -0,26

-0,38

Κέρδη ανά μετοχή μετά φόρων ευρώ -0.43 -0,24

-0,36

Ονομαστική Αξία ανά μετοχή ευρώ 1,35 1,35

1,35

Λογιστική Αξία ανά μετοχή ευρώ -1,74 -1,98

-2,36

Κεφαλαιοποίηση προς Λογιστική Αξία Φορές -0,17 -0,15

-0,15

P/E (Μετά φόρων και δικαιωμάτων) Φορές n/a

n/a

n/a

Μέρισμα ανά μετοχή ευρώ 0,00 0,00

0,00

Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών   10.186.667

10.186.667

10.186.667

Μέση τιμή ανά μετοχή   0,30 0,30

0,35

ΣΙΔΜΑ Α.Ε

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Βασικές αρχές της εταιρείας αποτελούν, από την ίδρυση του Ομίλου το 1931, η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακρόχρονων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

26 Φεβρουαρίου 2020
24 Φεβρουαρίου 2020
24 Φεβρουαρίου 2020
21 Φεβρουαρίου 2020
Copyright © 2020 ΣΙΔΜΑ Α.Ε. All Rights Reserved. Designed By Msensis